Hozzájárulok, hogy a DOVEX Kft. a weboldalán cookie-kat használjon annak érdekében, hogy a honlap a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További részletek itt.
Termék kategóriák

Adatvédelmi elveink

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy a  Szolgáltató   által   nyújtott   szolgáltatások   minden  területén, különösen a www.bourjois.hu  webhely üzemeltetése során (továbbiakban Weboldal vagy Webhely),  minden  egyén  (továbbiakban:  Felhasználó)  számára,  tekintet  nélkül  nemzetiségére  vagy  lakóhelyére,  biztosítva  legyen,  hogy  jogait  és  alapvető  szabadságjogait,  különösen  a  magánélethez  való  jogát  tiszteletben  tartsák  a  személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem ). 

2. Az Adatkezelő megnevezése

Név: Dovex Kft

Székhely és telephely címe: 1139 Budapest, Váci út 95.

cégjegyzékszám: 01 09 675573

adószám: 11766371-2-41

NAIH adatkezelési szám: NAIH-74299/2014.

Telefonszám:  +36-20-438-33-81 

E-mail cím: info@bourjois.hu

3. A vonatkozó jogszabályok:

- Alaptörvény

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, , 1981.évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998.évi VI, törvény

4. A kezelt személyes adatok köre

4.1. A Weboldal használatát a www.bourjois.hu-t. nem köti regisztrációhoz. Azonban a weboldalon történő regisztrálás során az Üzemeltetés a felhasználó személyes adatainak birtokába jut. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Rögzítésre kerülő adatok, melyeket az Adatkezelő kezel az alábbiak:

  • felhasználónév,
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • cím    (    név,    utcanév,     házszám,     település, irányítószám),
  • telefonszám

Fenti adatok megadásával a felhasználók kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az adataikat az Adatkezelő a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja, kezelje.

4.2.  A  rendszer  működtetése  során  technikailag  rögzítésre  kerülő  adatok:  a Felhasználó  bejelentkező  számítógépének  azon  adatai,  melyek  a  szolgáltatás igénybe  vétele  során  generálódnak  és  melyeket  az  adatkezelő  rendszere  a  technikai    folyamatok    automatikus  eredményeként  rögzít.  Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatokat  a  rendszer  a  Felhasználó  külön  nyilatkozata  vagy cselekménye  nélkül  a  belépéskor,  illetve  kilépéskor  automatikusan  naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett  esetek  kivételével  -  össze  nem  kapcsolhatók.  Az  adatokhoz  kizárólag  az  adatkezelő fér hozzá. 

4.3.A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfájlokat helyezünk el a felhasználó számítógépén (‚cookie‘). Ennek megtörténtéről a felhasználó az Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfájl a weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok a Szolgáltatóhoz kerülnek. A felhasználó az adatfájllal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

5. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja 

5.1.  Az  adatkezelésre  a www.bourjois.hu  internetes  oldalon  található  internetes  tartalmak  Felhasználóinak  önkéntes,  megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata    alapján    kerül    sor,   amely    nyilatkozat tartalmazza      a Felhasználók  kifejezett  hozzájárulását ahhoz,  hogy  az  oldal  használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. 

Az   adatkezelés     jogalapja   az   információs    önrendelkezési     jogról   és   az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja 

szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a  kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

5.2.  Az  adatkezelés  célja  a  Weboldalon  elérhető  szolgáltatások  nyújtásának  biztosítása.  A  Szolgáltató  a  Felhasználó  által  rendelkezésre  bocsátott  adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő  szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja. 

5.3.  Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatok  célja  statisztikakészítés,  az  informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. 

5.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól  eltérő   célokra   nem   használja,   illetve használhatja   fel.   Személyes   adatok  harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – ha csak a törvény  ettől eltérően nem rendelkezik - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. 

5.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok   megfelelőségéért   kizárólag   az   azt   megadó   személy   felel.   Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy  a megadott e-mail  címről   kizárólag    ő   vesz   igénybe    szolgáltatást.   E  felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 

6. Az adatkezelés időtartama 

6.1.  A  regisztráció  során  kötelezően  megadott  személyes  adatok  kezelése  a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció  Felhasználó  általi  törlésére,  valamint  Szolgáltató  általi  törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. 

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

6.3    Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás 

7.1 Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai – valamint az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok - jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza.

7.2.   Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése,  az  elszámolás  rendezése  körében  Szolgáltató  Adatfeldolgozót  (pl. rendszerüzemeltető,  fuvarozó  vállalat,  könyvelő)  vehet  igénybe. Az Adatfeldolgozó céggel kötendő szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy az a tudomására jutott adatot megfelelő gondossággal vállalja kezelni.

 7.3. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag  törvényben  kötelezően  meghatározott  esetben,  illetve  a  Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 

8.1.  A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. 

8.2. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja

Internet cím: www.bourjois.hu

E-mail: info@bourjois.hu

A    Felhasználó     bármely,      az   adatkezeléssel      kapcsolatos    kéréssel,  kérdéssel,     illetve észrevétellel     a    Szolgáltató      munkatársához         fordulhat     a    7.3.     pontban

elérhetőségeken keresztül. 

8.3.   A   Felhasználó     bármikor    jogosult    a   rögzített   adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

8.4.  Amennyiben a Felhasználó  szolgáltatás  igénybevételéhez  a  regisztráció során  harmadik  fél  adatait  adta  meg  vagy  a   Weboldal használata  során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés  érvényesítésére.  A  Szolgáltató  ilyen  esetben  minden  tőle  telhető segítséget  megad az eljáró   hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. 

9.  Adatkezelő jogai és kötelezettségei:

9.1. Személyes adat törlésének kötelezettsége:

A személyes adatot az Adatkezelőnek törölnie kell, ha

a)       kezelése jogellenes;

b)       az érintett kéri;

c)       az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d)       az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt – kivéve ha levéltári őrizetbe kell adni -;

e)       azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte.

9.2. Személyes adat zárolásával összefüggő Adatkezelői jogosultság:

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a)       a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b)       az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

9.3. Tájékoztatás megtagadása

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

9.4. Személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

9.5.Adatfeldolgozó:

Az Adatkezelő jogosult adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.

9.6 Adatkezelő felelőssége

Az Adatkezelő az érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az érintett valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében.

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Adatkezelő együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.

10.  Jogorvoslatok

10.1. Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10.2. Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az adatkezelő által hozott döntés ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

11. Adatbiztonság

11.1. Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisunkban található adatok jogszabályszerű kezelésére.

Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy - szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl - nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az érintett adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az adatkezelő nem vállal felelősséget az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért.

12.. Piackutatás és közvetlen üzletszerzés

12.1. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.

12.2. Az adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Az adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja. Az adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek részére az adatkezelő nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

8. E-mail címek felhasználása 

8.1.   A   Szolgáltató    kiemelt   figyelmet   fordít   az   általa   kezelt   elektronikus levélcímek  felhasználásnak  jogszerűségére,  így  azokat  csak  az  alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére. 

8.2.   Az   e-mail  címek  kezelése  elsősorban  az   Felhasználó  azonosítását,  a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. 

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra  vonatkozó,  valamint  a  Szolgáltató  egyéb  hasonló  szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra. 

8.4.  A  regisztráció  során  megadott  elektronikus  levélcímekre  hirdetést  vagy reklámot  (hírlevél)  tartalmazó  leveleket  a  Szolgáltató  csak  az  Felhasználó kifejezett  hozzájárulásával,  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő  esetekben  és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések 

9.1.   Szolgáltató  fenntartja  a  jogot,  hogy  jelen  Szabályzatot  a  Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően  a  Felhasználó  a     szolgáltatás  használatával  ráutaló  magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

9.2. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató biztosítja a felhasználóknak, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Szolgáltató a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.

 

                                                             Budapest, 2014. július 1.